رابطه جنسی

چه شکلی از رابطه جنسی برای زنان پرخطر است؟

سلامت جنسی، از ضروریت‌های بنیادین برای سلامت کلی بدن و احساس سعادتمندی فرد، زوج‌ها و خانواده‌ها است؛ همچنین برای توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع و کشورها بسیار حائز اهمیت به شمار می‌آید

چه شکلی از رابطه جنسی برای زنان پرخطر است؟ Read More »