انتخاب زوج از نظر روانکاوي

نظریه فروید در باره انتخاب زوج

از نظر فروید، زنان، خودشیفته هستند و ترجیحشان به دوست داشته شدن است
در نظر فروید زنان در مردان به دنبال آنچه همیشه آرزو داشتند می گردند؛ در حالیکه مردها اغلب در همسرشان به
دنبال مادر می گردند.

نظریه فروید در باره انتخاب زوج Read More »